Aktualności  i  Publikacje 

Więcej toreb foliowych z opłatami (30-08-2019)

Już od 1 września 2019 r. opłatą recyklingową objęte zostaną wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy, tzw. zrywek. Sprzedawcy będą mieli obowiązek przekazywania wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklu kwartalnym, a od przyszłego roku będą mieli obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, dla każdej jednostki handlowej oddzielnie.

 

Zwolnienie z PIT dla młodych do 26 roku życia. (28-08-2019)

Dzięki wprowadzonej zmianie młode osoby będą miały zapewniony lepszy start na rynku pracy. Przeciwnicy nowych rozwiązań twierdzą jednak, że ograniczą one zakładanie własnych firm przez ludzi na progu swej kariery zawodowej oraz są niesprawiedliwe dla starszych pracowników

Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia

(nie zaś prowadzącego własny biznes) do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Zwolnienie wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ ulga będzie funkcjonować przez 5 miesięcy tego roku (od sierpnia do grudnia).

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT od sierpnia do grudnia, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają dopiero po rozliczeniu rocznym PIT za 2019 r

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. zwolnienie będzie uwzględniane już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

 

 

 

 

 

 

 

dzidzia
pióro stalówka

 

Progi podatkowe w 2020 r.

 

  Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany w progach podatkowych (skali podatkowej PIT). Na początku 2020 roku (a być może jeszcze w 2019 r.) pojawi się nowy próg podatkowy, w wysokości 17%, dla dochodów z pracy do wysokości 42 764 zł (lub 85 528 zł). Proponuje się także zerową stawkę PIT dla podatników do 26 roku życia oraz wyższe koszty uzyskania przychodu. (czytaj więcej) 

 

 

 

 

Wiadomości z rynków finansowych  

 

 

 

01

Narodowy Bank Polski

 

 

Jako bank centralny Narodowy Bank Polski pełni trzy podstawowe funkcje: emitora waluty, nadzorcy pozostałych banków, a także instytucji prowadzącej obsługę bankową budżetu państwowego. Poza tym zadaniem NBP jest sporządzanie statystyk, analiz i badań o charakterze ekonomicznym.  

Siedzibą Narodowego Banku Polskiego jest Warszawa, ale oddziały znajdują się w stolicach wszystkich województw. Działalnością NBP kieruje zarząd złożony z prezesa oraz członków (od 6 do 8), spośród których wybieranych jest dwóch wiceprezesów. Prezesa NBP powołuje Sejm, a wnioskodawcą jest Prezydent RP. Kadencja trwa 6 lat i może być sprawowana przez tę samą osobę dwukrotnie. Członków zarządu powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek prezesa NBP.

Prezes i zarząd realizują politykę Rady Polityki Pieniężnej, nadzorują operacje otwartego rynku, oceniają działanie systemu bankowego oraz obieg pieniężny i obrót dewizowy, a także przygotowują projekty uchwał dotyczących NBP.

 Od 2016 roku prezesem NBP jest prof. Adam Glapiński.

 

 

 

 

 

02

Rada Polityki Pieniężnej

 

Rada Polityki Pieniężnej jest organem Narodowego Banku Polskiego, ukształtowała się ona 17 lutego 1998 roku. Jest niezależna od rządu, prezydenta i Sejmu Rada Polityki Pieniężnej. Członkiem Rady można być tylko przez jedną kadencje w czasie jej trwania należy zawiesić działalność w partii politycznej oraz w związkach zawodowych 

 

 

 

 

 

03

Komisja Nadzoru Finansowego

 

 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła zadania zniesionej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Komisja i Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami UKNF kieruje Przewodniczący KNF i jego dwaj zastępcy.

Siedziba KNF i UKNF znajduje się przy ul. Pięknej 20,  biura UKNF mieszczą się także przy placu Powstańców Warszawy.

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje  Prezes Rady Ministrów.

 

 

 

 

 

 

landscape-1622718_960_720